Asistencija žrtvama trgovine ljudima i ilegalnih migracija

Osnovne oblasti djelovanja:

Sprečavanje trgovine ljudima u BiH;

– Sprečavanje ilegalnih migracija;

– Prevencija i podizanje svijesti;

– Izgradnja kapaciteta;

– Istraživanja.