Smjernice za profesionalce o sprečavanju nasilja nad djecom posredstvom IKT

Tokom višegodišnjeg zalaganja na prevenciji i zaštiti djece od zloupotrebe putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, MFS-EMMAUS uočio je potrebu za razvojem jasnih smjernica za profesionalce uključene u rad sa djecom o sprečavanju i postupanju u slučajevima nasilja nad djecom posredstvom IKT-a. S obzirom da postojeće Smjernice ne uključuju odgovor na ovu veoma važnu kategoriju nasilja nad djecom, tzv. “online nasilje nad djecom“ ili „nasilje putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija”, uključivanjem ovog oblika nasilja u specijalizovane Smjernice, one će biti formalno i praktično prilagođene potrebama djece.