Socijalna služba

MFS - EMMAUS Doboj Istok 45 (Medium)


Socio – terapijske zajednice u PC “Duje” podrazumijevaju: Socio – terapijsku zajednicu lječenih alkoholičara, Socio – terapijsku zajednica žrtava nasilja u porodici, Socio – terapijsku zajednicu slijepih i slabovidnih osoba, Socio – terapijsku zajednicu maloljetnih lica i Socio – terapijsku zajednicu roditelja.

Sastanci socio – terapijskih zajednica se održavaju svaki ponedjeljak i petak, a po potrebi i češće, posebno u radu sa maloljetnicima se razgovara o aktuelnim društvenim temama i zbivanjima.

Teme na sastancima zajednica se prilagođavaju sposobnostima i interesima članova grupe. U toku terapije koriste se audio i video zapisi edukativnog karaktera, te pisana literatura. Ovisno od tema koje se obrađuju, socijalni radnici koji su rukovodioci socio – terapijskih zajednica angažuju i druge profile stručnjaka uposlenih u Centru: ljekara, defektologa i radnookupacionih terapeuta.