www.eurcenter.net – informativna platforma

Nakon uspješnog uspostavljanja „Europskog resursnog centra za prevenciju trgovine ljudima i ostalih oblika eksploatacije“ (EURC) u novembru 2013. godine, u okviru projekta „EMMAUS u borbi protiv trgovine ljudima – suzbijanje i prevencija posredstvom unapređenja politika, edukacije i izgradnje kapaciteta“, MFS-EMMAUS je u januaru 2014. godine uspostavio specijalizirani web portal za prevenciju trgovine ljudima www.eurcenter.net.   Portal je uspostavljen u svrhu podizanja svijesti, prevencije i promocije – podizanja svijesti o trgovini ljudskim bićima i drugim oblicima eksploatacije s ciljem prevencije trgovine ljudima na globalnom, regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, i na taj način pružanja podrške i asistencije žrtvama ovog zločina širom svijeta. Konačno, portal  služi i za promociju i koordinaciju aktivnosti svih aktera u oblasti sprečavanja trgovine ljudima, ilegalnih migracija i sličnih krivičnih djela, kao i za povezivanje sa europskim i međunarodnim mrežama i partnerima u zajedničkim aktivnostima i naporima uspostavljanja adekvatnih politika u ovoj oblasti.

Još jedna značajna aktivnost EURC-a je objavljivanje i distribucija sedam izdanja specijalizovanog elektronskog biltena pripremljenih s ciljem pružanja korisnih i ažurnih informacija svim zainteresiranim akterima o fenomenu trgovine ljudima i srodnim oblicima eksploatacije koji su na dvomjesečnoj osnovi distribuirani na preko 500 adresa putem elektronske pošte.