JEZIK
  • Bosanski
  • English

CENTAR ZA DJECU I MLADE

MFS-EMMAUS je u nastojanju za unapređenjem položaja djece koja su na smještaju i koja se prema timskoj stručnoj procjeni odrede za ovu vrstu podrške i pripreme za osamostaljenje, potpunu resocijalizaciju i izlazak iz javne brige, odlučio započeti izgradnju kompleksa Centra za djecu i mlade, sa dodatnim malim porodičnim domovima, izvaninstitucionalnog smještaja, kako bi adekvatno zbrinuo ovu djecu i spriječio mogućnost da neko od njih završi na ulici u prosjačenju, skitnji ili radnoj eksploataciji koja sa sigurnošću završava trgovinom ljudima.

Cilj je pomoći djeci iz disfunkcionalnih porodica čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, zanemarenoj ili zapuštenoj djeci i djeci kod koje može doći do poremećaja ponašanja koje sa sigurnošću vodi ka delinkvenciji ako se preventivno adekvatno ne reaguje. Ova djeca treba nužno da prođu kroz procese resocijalizacije, osamostaljenja i pripreme za izlazak iz javne brige, do potpune reintegracije u lokalnu zajednicu. U obzir su uzeti zahtijevi nadležnih institucija u oblasti socijalne i dječije zaštite, te standardi EU koji se tiču prava djece i mladih, a iz kojih je proizašla potreba i obaveza MFS-EMMAUS-u za izmiještanje djece iz postojećih objekata institucionalnog karaktera, u okviru Prihvatnog centra Duje u zasebne prostorne kapacitete.

Radi se o jedinstvenom projektu koji ima razrađene sve sadržaje, od procjene, individualnih planova pripreme i podrške u svim sferama života za osamostaljenje i potpune spremnosti za izlazak iz javne brige. Rad se odvija timski sa svim potrebnim stručnjacima iz oblasti socijalne i dječije zaštite i u partnerstvu sa institucijama sistema, za razliku od sličnih pokušaja drugih organizacija u BIH i okruženju.

Izgradnja  kompleksa Centar za djecu i mlade započela je u julu 2014. godine a sastoji se  iz tri faze: izgradnja Centra za djecu i mlade, izgradnja kuće te izgradnja 5 malih porodičnih domova.

Zahvaljujući  holandskoj organizaciji Stichting Proplan, koja je većinski donator, prvi objekat Centar za djecu i mlade izgrađen je i zvanično otvoren u septembru 2015. godine.

U projektu izgradnje Centra za djecu i mlade učestvovali su i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, organizacija Wildeganzen iz Holandije i razne vladine i nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Bućine, Italija.

Drugi dio kompleksa obuhvata izgradnju kuće za smještaj 10 korisnika, kao i izgradnju 5 zasebnih stambenih jedinica (bungalova) za smještaj 20 korisnika.

Izgradnju bungalova finansijski su podržali TDBB – Unija općina turskog svijeta i općina Tavšanli iz Turske čiji su predstavnici bili prisutni na otvorenju.

U male porodične domove bit će smješteno do pet korisnika, ovisno o stručnoj procjeni tima, u fazi su pripreme za realizaciju smještaja, koji predstavljaju put ka osamostaljenju korisnika Centra za djecu i mlade gdje će oni kroz stručnu podršku razvijati svoju samostalnost, odgovornost, sisteme vrijednosti do aktivnog uključivanja u život lokalne zajednice.

 

Centar za djecu i mlade

Novac koji donirate možete uplatiti na račune Udruženja

Intesa Sanpaolo Banka

1542001100085746

Devizni račun:

SWIFT: UPBKBA 22

IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

Uni Credit Banka

3383002250449586

Devizni račun:

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3389104805723482

Novac možete uplatiti putem PayPal-a