fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Asistencija i zaštita žrtava trgovine ljudima u BiH

Uspješnom suradnjom i potpisivanjem sporazuma o suradnji MFS-EMMAUS je formirao mrežu ključnih aktera na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou u sklopu koje realizira aktivnosti suzbijanja trgovine ljudima i ostalih oblika eksploatacije u BiH i šire.

MFS-EMMAUS potpisnik je Protokola sa nadležnim ministarstvima o pružanju usluga žrtvama trgovine ljudima i to: sa BiH Ministarstvom sigurnosti BiH – za smještaj i zbrinjavanje stranaca žrtava trgovine ljudima; i BiH Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice za smještaj i zbrinjavanje BiH državljana žrtava trgovine ljudima. Kapaciteti MFS-EMMAUS-a za smještaj i zbrinjavanje žrtava trgovine ljudima iznose 80 mjesta, što ovo sklonište čini jednim od najvećih u regiji i svijetu. Svim žrtvama je pružena neophodna, besplatna pravna pomoć, u suradnji sa partnerskim udruženjem „Vaša Prava BiH“. Svim zbrinutim žrtvama, neovisno o državljanstvu ili dobi, pružen je smještaj i kvalitet usluga koji odgovaraju Europskim standardima kvalitete – od oktobra 2008. godine, MFS-EMMAUS posjeduje certfikat ISO 9001:2008, koji osigurava garanciju kvalitete pruženih usluga svim ugroženim kategorijama, među kojima su i žrtve trgovine ljudima. Ovaj certifikat se obnavlja na godišnjoj osnovi, a u ovisnosti od unapređenja kvaliteta usluga.

Asistencija koju MFS-EMMAUS tokom dugogodišnjeg rada pruža žrtvama trgovine ljudima u BiH – stranim i BiH državljanima – je višestruka, a sastoji se od smještaja u sklonište, pružanja zaštite i sigurnosti, hrane, odjeće, obuće, higijenskih i ostalih potrepština, svih vrsta medicinskih usluga (uključujući opću, psihološku, psihijatrijsku, te hospitalizaciju), teorijsku i praktičnu edukaciju, doškolovavanje, osposobljavanje putem rada, usluge reintegracije, te pravnu pomoć. U skloništu MFS-EMMAUS-a do kraja 2016. godine direktna pomoć i sklonište pruženi su za 279 žrtava trgovine ljudima, od čega 184  stranih i 95 BiH državljana. Od ukupnog broja asistiranih osoba, 83 čine djeca – malodobne osobe, od čega je 70 BiH državljana.

 

MFS-EMMAUS član je radnih tijela formiranih u BiH u cilju suprotstavljanja trgovini ljudima: Udarne grupe u borbi protiv trgovine ljudima u BiH, Regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima, Državnog Monitoring tima za praćenje implementacije Strategije suzbijanja trgovine ljudima u BiH 2013 – 2015 i akcionog plana – kao legitimno izabrani predstavnik OCD-a koje djeluju u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH, te je učestvovao u izradi svih dosadašnjih Akcionih planova za sprečavanje trgovine ljudima u BiH. MFS-EMMAUS je svojim znanjem i iskustvom stečenim u realizaciji aktivnosti u ovoj oblasti, predvodio razvoj mreže skloništa za asistenciju žrtvama, učestvovao u sačinjavanju relevantnog zakonodavnog okvira (Pravilnik o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima u BiH i Pravila za BiH državljane), kao i drugih stručnih dokumenata, te je navedenim jasno izražen doprinos koji će Udruženje i u budućnosti nastaviti da daje u ovoj oblasti.