fbpx
JEZIK
 • Bosanski
 • English
Pretraga za:

Edukacija i izgradnja kapaciteta

MFS-EMMAUS kontinuirano realizira aktivnosti na izgradnji kapaciteta i obuci profesionalaca uključenih u aktivnosti sprečavanja trgovine ljudima u BiH za predstavnike državnih institucija, agencija za sprovedbu zakona, tužilaštava, obrazovnih i zdravstvenih institucija, nevladinog sektora, te ostale profesionalce u ovom polju djelovanja:

 • u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti/Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i drugim odgovornim vladinim i lokalnim agencijama, uključujući NVO partnere i aktiviste udruženja Roma, a uz podršku OSCE Misije u BiH, tokom 2010. godine MFS-EMMAUS je pružio pomoć lokalnim strukturama u sjeveroistočnoj regiji BiH u preuzimanju proaktivnog pristupa u borbi protiv trgovine ljudima;
 • u sklopu projekta „Suzbijanje trgovine ljudima: unapređenje identifikacije i asistencije žrtvama kroz izgradnju kapaciteta i obučavanje profesionalaca u Bosni i Hercegovini“ koji je podržan od strane ambasade Velike Britanije, u periodu februar-mart 2012. godine realizirano je pet (5) obuka za predstavnike pravosudnih institucija, agencija za sprovedbu zakona i nevladinog sektora, u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH/Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH (CEST FBiH) i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca RS (CEST RS);
 • tokom 2013. i 2014. godine realizovane su aktivnosti usmjerene na unapređenje državnog referalnog mehanizma za asistenciju žrtvama trgovine ljudima – strancima kroz izgradnju kapaciteta nadležnih službenika Službe za poslove sa strancima BiH, u cilju jačanja kapaciteta nadležnih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija u pružanju pomoći, podrške i zbrinjavanja stranaca žrtava trgovine ljudima. Edukativne aktivnosti obuhvatile su nadležne službenike Službe za poslove sa strancima i Granične policije BiH, kao i nadležne službenike Ministarstva sigurnosti BiH i druge profesionalce angažirane na sprečavanju trgovine ljudima u BiH. Aktivnosti su realizirane u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH/Sektorom za imigraciju, te partnerskim NVO: udruženjem Medica Zenica i „Vaša Prava BiH“;
 • uz podršku USAID-a, a u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH/Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima tokom 2015. godine realizirano je devet (9) obuka za profesionalce uključene u multidisciplinarne aktivnosti istraživanja trgovine ljudima i zaštite žrtava trgovine ljudima, na kojima je učestvovalo preko tri stotine i pedeset (350) predstavnika institucija i organizacija uključenih u državni referalni mehanizam.  Realizacijom ovih aktivnosti unapređeno je pružanje ciljane i prilagođene pomoći i reintegracije žrtava trgovine ljudima, naročito maloljetnih osoba, kroz obuku i umrežavanje, kao i izgradnja kapaciteta nadležnih profesionalaca uključenih u borbu protiv trgovine ljudima. Također, poboljšana je operativna struktura upućivanja za žrtve trgovine ljudima, Državni referalni mehanizam, kao i koordinacija aktivnosti i usluga koje se pružaju žrtvama.

Aktivnosti izgradnje kapaciteta MFS-EMMAUS je proširo i intenzivirao kroz realizaciju regionalnih projekata:

 • jedan od ciljeva regionalnog projekta “Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!” je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz osposobljavanje za nezavisne i objektivne analize i praćenja, te uticaj na politiku u zemljama u regiji (BiH, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Srbija), u nastojanjima da pridonese borbi protiv trgovine ljudima i usklađivanju politike sektora pravde sa standardima, normama i vrijednostima EU u vezi problema organizovanog kriminala, posebno trgovine ljudima. U periodu od 2012. do 2017. godine realizirane su obuke u oblastima zagovaranja, analize i monitoringa aktivnosti u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, u cilju jačanja kapaciteta partnerskih organizacija u sprovođenju zagovaračkih aktivnosti, prikupljanja informacija i analize, te praćenja aktivnosti razvoja politika u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i njihove implementacije;
 • pored iznad navedenih aktivnosti, u septembru 2014., te septembru 2015. godine u Neumu, u suradnji sa Udruženjem tužilaca FBiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS, UNICEF-om i Misijom OSCE-a, MFS-EMMAUS je u okviru istog projekta realizirao edukaciju na temu Trgovina ljudima u okviru tradicionalnih stručnih savjetovanja tužilaca u BiH.
 • seminari na temu „Naknada štete i kompenzacija žrtvama trgovine ljudima“ održani su početkom decembra 2014., kao i u maju 2016. godine, za sudije i tužioce, u Konjicu u cilju intenziviranja rješavanja problema u ostvarivanju prava na naknadu štete žrtvama trgovine;
 • jačanje kapaciteta sudstva i tužilaštva u Albaniji i BiH osnovni je cilj projekta “Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima” u oblastima istraga, gonjenja i suđenja slučajeva trgovine ljudima u skladu sa važećim standardima EU, s posebnim osvrtom na poboljšanje položaja i tretmana žrtava i žrtava svjedoka u sudskom postupku, MFS-EMMAUS realizira u suradnji sa Helsinškim komitetom Nizozemske i drugim partnerskim organizacijama iz Nizozemske i Albanije. Tokom realizacije projekta, od 2013. do 2017. godine, za sudije i tužioce iz BiH, realizirano je preko 15 edukativnih aktivnosti, seminara, stručnih sastanaka, edukacija edukatora, na aktuelne teme vezane za prava žrtava trgovine ljudima, kao što su: “Žrtve trgovine ljudima: Tehnike intervjuiranja (uključujući intervjuiranje djece)”, „Tehnike finansijskih istraga u slučajevima trgovine ljudima“, „Radna eksploatacija“, „Naknada štete žrtvama trgovine ljudima“;
 • intenzivirane su i aktivnosti suradnje sa Emmaus zajednicama u ovoj oblasti tokom realizacije projekta „EMMAUS u borbi protiv trgovine ljudima – suzbijanje i prevencija posredstvom unapređenja politika, edukacije i izgradnje kapaciteta“, te je MFS-EMMAUS tokom 2014. godine održao četiri (4) edukacije na temu trgovine ljudima i zaštite žrtava trgovine ljudima za predstavnike EMMAUS zajednica: u Briselu, Belgija; u Srebrenici, BiH; u Vilniusu, Litvanija; te u Portu, Portugal;

MFS–EMMAUS je i 2016. godine podržao realizaciju Stručnog savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini. Naime, Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, Misijom OSCE u BiH, UNICEF-om, Ambasadom Velike Britanije u BiH, udruženjem MFS-EMMAUS i Centrom za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), realiziralo je IX Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini u hotelu „Grand” u Neumu, u periodu 28-30. septembar 2016. godine. Savjetovanje je ugostilo preko 150 sudija i tužioca iz pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko distrikta, te kantona, kao i kolege iz pravosudnih institucija iz regije – Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore. MFS-EMMAUS je, u suradnji i koordinaciji sa organizacijama OSCE i UNICEF, u sklopu pomenutog savjetovanja, organizirao panel na temu „Djeca, žrtve i svjedoci u krivičnim postupcima i slučajevima trgovine ljudima” u cilju analize i predstavljanja aktuelnog problema radne eksploatacije u Bosni i Hercegovini, a posebno iskorištavanja djece i maloljetnika u svrhu prisilnog prosjačenja i srodnih oblika eksploatacije.