fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Istraživanja i publikacije

Jedna od važnih aktivnosti MFS-EMMAUS je i realizacija istraživanja u oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, a u suradnji sa profesionalnim agencijama i drugim stručnjacima:

  • u okviru javne kampanje „Podizanje svijesti i prevencija trgovine ljudima u BiH“ usmjerene na podizanje svijesti javnosti u BiH o novim pojavnim oblicima trgovine ljudima u BiH i široj regiji realizovano je istraživanje nivoa svijesti javnosti o pomenutom problemu, od strane profesionalne istraživačke agencije Mareco Index Bosnia na uzorku od 500 ispitanika. Prema očekivanjima, većina ispitanika pod trgovinom ljudima podrazumijeva seksualno iskorištavanje, dok su s drugim oblicima trgovine ljudima upoznati u manjoj mjeri. Također, većina ispitanika smatra da problem trgovine ljudima nije dovoljno zastupljen u javnim medijima i da šira javnosti treba biti intenzivnije informisana o ovom fenomenu. Istraživanje je ponovljeno i nakon realizacije kampanje na istom principu u cilju mjerenja djelotvornosti i uspjeha kampanje. Iako su istraživanja imala slične rezultate, uočeno je povećanje procenta ispitanika koji su upoznati s pojmom trgovine ljudima, kao i smanjenje procenta ispitanika koji pod trgovinom ljudima podrazumijevaju isključivo seksualnu eksploataciju;
  • tokom početne faze regionalnog projekta “Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!”, kao osnova za dalje djelovanje i plan aktivnosti u četiri zemlje regije koje učestvuju u realizaciji projekta (BiH, Hrvatska, Makedonija, Srbija) sprovedena je sveobuhvatna Situaciona analiza oblasti trgovine ljudima. MFS-EMMAUS je u suradnji sa stručnjacima iz oblasti suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima iz Bosne i Hercegovine, tokom marta – maja 2013. godine, realizirao kvantitativno i kvalitativno istraživanje u cilju izrade pomenute Analize za Bosnu i Hercegovinu;
  • 2014. godine pripremljen je i publikovan Priručnik za sudije i tužitelje o naknadi štete žrtvama trgovine ljudima u BiH u kome je predstavljen međunarodni i BiH pravni okvir, koji se odnosi na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima, kao i najbolje prakse zemalja u regionu u postupku ostvarivanja prava naknade štete u krivičnom i parničnom postupku;
  • u okviru projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini: tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“, tokom 2015. godine finalizirana je i štampana publikacija na engleskom i bosanskom jeziku pod nazivom „Promovisanje pristupa usmjerenog na žrtvu u predmetima trgovine ljudima – Analiza pravnog okvira u Bosni i Hercegovini“, koja se temelji na minimalnim standardima koji štite prava žrtava trgovine ljudima sadržanim u međunarodnim dokumentima. Svrha istraživanja, odnosno pravne analize o krivičnom djelu Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini jeste ocjena trenutnog stanja u pogledu poštivanja žrtava trgovine ljudima, odnosno njihovih prava koja su im međunarodnim instrumentima, Ustavom i nacionalnim zakonodavstvom zagarantovana. U konačnici, istraživanje ima za cilj identifikovati praznine i prepreke u primjeni važećih standarda Europske unije, te uključuje mišljenje sudstva i tužilaštva, kao i žrtava trgovine ljudima;

u cilju nezavisnog i objektivnog ocjenjivanja za daljnji razvoj i unapređenje državnog odgovora na problem trgovine ljudima 2016. godine MFS-EMMAUS je publikovao „Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“, koji je razvijen u okviru regionalnog projekta Balkans ACT Now!, uz podršku Europske unije. Priručnik ima za cilj da predstavi sveobuhvatne i detaljne indikatore koji omogućuju praćenje – stalno ili povremeno – nacionalnih antitrafiking politika, sa akcentom na politikama za zaštitu žrtava; i može se primjenjivati i u zemljama porijekla i u zemljama destinacije žrtava. Priručnik je pripremljen u suradnji i uz podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine/Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine i Centra za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu. Također, na osnovu razvijenog Priručnika, MFS-EMMAUS pripremio je i publikovao „Izvještaj o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu“.