fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Publikacije „Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“ i „Izvještaj o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu“

Svake godine hiljade ljudi širom svijeta postaju žrtve trgovine ljudima, a države i vlade su glavne instance odgovorne za prevenciju i suzbijanje ovog krivičnog djela i za zaštitu osoba koje su doživjele trgovinu ljudima. Organizacije civilnog društva igraju važnu ulogu kako u prevenciji ovog krivičnog djela, tako i u zaštiti žrtava, ali također i u podsticanju svojih država i vlada da ispune standarde na koje su se obavezale i u praćenju da li one to čine. Iako Bosna i Hercegovina više od 15 godina planski i organizirano realizira aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, posebno u pravcu harmonizacije pravnog okvira sa međunarodnim konvencijama, te je u suradnji sa organizacijama civilnog društva poduzela značajne korake na suzbijanju ovog fenomena, u posljednjih nekoliko godina uočeno je povećanje broja žrtava trgovine ljudima koji su državljani BiH, posebno maloljetnika koji su žrtve radne eksploatacije i prisilnog prosjačenja.

U cilju nezavisnog i objektivnog ocjenjivanja za daljnji razvoj i unapređenje državnog odgovora na problem trgovine ljudimaMeđunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS), nevladina organizacija koja svojim dugogodišnjim djelovanjem i inovativnim aktivnostima u oblasti suzbijanja i prevencije trgovine ljudima, je publikovao „Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“, koji je razvijen u okviru regionalnog projekta Balkans ACT Now!, uz podršku Europske unije. Priručnik ima za cilj da predstavi sveobuhvatne i detaljne indikatore koji omogućuju praćenje – stalno ili povremeno – nacionalnih antitrafiking politika, sa akcentom na politikama za zaštitu žrtava; i može se primjenjivati i u zemljama porijekla i u zemljama destinacije žrtava. Priručnik je pripremljen u suradnji i uz podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine/Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine i Centra za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu. 

Također, na osnovu razvijenog Priručnika, MFS-EMMAUS pripremio je i publikovao „Izvještaj o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu“. U pripremi Izvještaja učestvovali su predstavnici akademske zajednice, ali i profesionalci sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. U Izvještaju su prikazana glavna zapažanja istraživača u toku procesa praćenja, te su definisane preporuke za dalje djelovanje: proces identifikacije žrtava eksploatacije potrebno je unaprijediti, posebno kada se radi o unaprijed dogovorenim i prisilnim brakovima i prosjačenju; sudije i tužioci treba da primjenjuju pristup koji će biti orjentisan na prava žrtava kako ne bi bile izložene ponovnoj traumi i kako bi im se omogućila naknada štete; uočena je i potreba za besplatnom i djelotvornom pravnom pomoći; nadležni organi trebaju dalje preduzimati mjere kako bi vodili istrage i krivično gonili osumnjičene.

Publikacije „Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“ i „Izvještaj o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu“ dostupne su široj javnosti, profesionalcima i svim zainteresiranim pojedincima u štampanoj i elektronskoj formi, u Europskom resursnom centru za prevenciju trgovine ljudima i ostalih oblika eksploatacije koji vodi MFS-EMMAUS, kao i na web stranicama www.bihat.bawww.eurcenter.net i www.mfs-emmaus.ba.

 

MONITORING I EVALUACIJA POLITIKA ZA SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA: PRIRUČNIK ZA ZASTUPNIKE ŽRTAVA

IZVJEŠTAJ O TRGOVINI LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015. GODINU