fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

SPREČAVANJE TRGOVINE LJUDIMA I ILEGALNIH MIGRACIJA U BIH

Pravda za žrtve trgovine ljudima

Svako ljudsko biće ima pravo na dignitet i osnovna ljudska prava, rođeno da bude slobodno i da niko nema pravo da ga eksploatiše. Stoga su sve naše aktivnosti usmjerene ka poboljšanju položaja žrtava trgovine ljudima i podrške u njihovoj reintegraciji u društvo. MFS-EMMAUS na problemu trgovine ljudima radi preko 25 godina kroz pružanje direktne podrške žrtvama trgovine ljudima, kapacitiranje profesionalaca državnog referalnog mehanizma, te kroz aktivnosti podizanja svijesti o problemu trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Obzirom na veliku ranjivost i rizik kojima su izloženi migranti, izbjeglice, a naročito maloljetnici bez pratnje u miješanim migracijskim tokovima, u saradnji sa državnim institucijama te domaćim i međunarodnim partnerskim organizacijama MFS–EMMAUS je tokom 2021. godine nastavio proaktivno pružati pomoć i zaštitu i u ovoj oblasti.

 

U toku 2020. i 2021. godine registrovan je veći broj asistencija nego ranijih godina, te je u ovom period MFS–EMMAUS-a zbrinuo 328 maloljetnika bez pratnje u miješanim migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini. U 2021. godini u našu sigurnu kuću su primljene 23 žrtve trgovine ljudima od kojih su 22 maloljetne osobe. U sigurnoj kući, pored sigurnog smještaja i toplog obroka žrtvama trgovine ljudima pruža se psihološka podrška, pravna pomoć, kao i posredovanje u rješavanju prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite zdravlja, obrazovanja te aktivnosti okupacione terapije, a kako bi se žrtve trgovine ljudima osnažile i podržale u reintegraciji u društvo. U okviru poboljšanja pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudima, pored pružanja pravnih savjeta, u 2021. godini MFS-EMMAUS je podržao četiri žrtve trgovine ljudima da u toku krivičnog postupka podnesu zahtjeve za ostvarenje prava na naknadu nematerijalne štete nastale krivičnim djelom trgovine ljudima. Ovo je značajan iskorak u podršci žrtava trgovine ljudima da ostvare zakonom zagarantovana prava. 

 

Tokom 2021. godine MFS-EMMAUS je izradio publikacije značajne za osnaživanje aktera za pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu, unaprjeđenje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi od kojih izdvajamo:

 

• Minimalne standarde za podršku žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci, u Bosni i
Hercegovini;

• Smjernice za pružanje mentalno zdravstvene i psihosocijalne podrške žrtvama trgovine
ljudima i osobama u riziku u BiH;

• Priručnik za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanju žrtava
trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

 

U oblasti kapacitiranja profesionalaca državnog referalnog mehanizma i organizacija civilnog društva i medija, MFS-EMMAUS je u 2021. godini proveo 10 radionica kojim su ojačani kapaciteti 250 stručnjaka za teme relevantne za borbu protiv trgovine ljudima i poboljšanje položaja žrtava u sistemu institucionalne podrške i zaštite u Bosni i Hercegovini. Statistički portal o stručnjacima iz institucija i organizacija civilnog društva uključenih u aktivnosti sprječavanja trgovine ljudima i državni referalni mehanizam za žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, koji je izradio MFS-EMMAUS, akterima iz nadležnih struktura koordinacije je olakšano praćenje kapacitiranosti profesionalaca unutar državnog referalnog mehanizma, ali i upravljanje daljim edukacijama novih relevantnih profesionalaca kao i organizacija civilnog društva te povećanjem njihove ekspertize o pristupu borbi protiv trgovine ljudima u BiH usmjerenom na žrtvu. Statistički portal raspolaže podacima o preko 400 stručnjaka u Bosni i Hercegovini koji su kroz više od 500 edukacija posebno kapacitirani specifičnim znanjima potrebnim za borbu protiv trgovine ljudima. Jasnim pregledom svih učesnika i održanih obuka širom Bosne i Hercegovine omogućava izbjegavanje dupliciranja rada u organizovanju ciljanih obuka te osigurava održivost i efikasnost rada na prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

 

Podizanje svijesti o problemu trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini MFS-EMMAUS radi kroz istraživanja, izvještaje i kampanje. Tokom 2021. godine objavljeni su izvještaji koje je izradio MFS-EMMAUS o:

 

• Pružanju pravne pomoći žrtvama trgovine
ljudima;
• Monitoringu provedbe legislative, politika,
i postupanja sa žrtvama trgovine ljudima unutar
Državnog referalnog mehanizma za žrtve
trgovine ljudima te praćenje položaja i tretmana
žrtve trgovine ljudima u sudskoj praksi na
sudovima državnog, entitetskog i kantonalnog
nivoa u Bosni i Hercegovini;
• Monitoringu i evaluaciji politika suprostavljanja
fenomenu trgovine ljudima u Bosni i
Hercegovini (za 2018. i za 2019. godinu).

 

Za potrebe provedbe kampanja za podizanje svijesti o problemu trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, MFS-EMMAUS je sa građanima Bosne i Hercegovine kroz našu FB i Instagram stranicu EURC podijelio 95 vizuala i kratkih članaka o opasnosti od trgovine ljudima, te uputstvo kako se svako od nas može suprotstaviti ovom krivičnom djelu i pomoći žrtvama. Pored ovih kampanja, razvili smo i postere na 6 jezika, koji pored našeg maternjeg i engleskog jezika uključuju i jezike kojima se služe migranti koji se nalaze u Bosni i Hercegovini (urdu, pašto, arapski, farsi) kojima smo predstavili najčešće oblike eksploatacije žrtava trgovine ljudima i obezbijedile siguran način prijavljivanja prijetnje od trgovine ljudima i traženja zaštite. Preko 4000 postera na kojima potencijalne žrtve trgovine lako mogu vidjeti informacije o opasnostima od trgovine ljudima a očitavajući i QR kod i o raspoloživoj pomoći su distribuirani na sve granične prijelaze, sve terenske urede, Službe za poslove sa strancima širom Bosne i Hercegovine, kao i drugim relevantnim službama i partnerima u borbi protiv trgovine ljudima, izbjegličkim kampovima i lako vidljivim mjestima u gradovima gdje se nalazi veliki broj potencijalnih žrtava trgovine. Kroz aktivnosti sa maloljetnicima bez pratnje u miješanim migracijskim tokovima podijelili smo i preko 1000 kabanica i vrećica za lične stvari na kojima je odštampan QR kod koji daje mogućnost prijave opasnosti i traženja raspoložive pomoći.