JEZIK
  • Bosanski
  • English

SPREČAVANJE TRGOVINE LJUDIMA I ILEGALNIH MIGRACIJA U BIH

Pravda za žrtve trgovine ljudima

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) je angažovan na suzbijanju trgovine ljudima i ilegalnih migracija u BiH od 1999. godine, odnosno od samog početka tretiranja ovog problema u našoj državi. U suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Državnim koordinatorom i Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Službom za poslove sa strancima, te ostalim državnim institucijama i agencijama, kao i nevladinim organizacijama, MFS-EMMAUS je angažiran na realizaciji projekata direktne asistencije i zaštite žrtava trgovine ljudima i ilegalnih migranata, te prevencije i podizanja svijesti među rizičnim skupinama i općom populacijom, kao i edukaciji i izgradnji kapaciteta lokalnih institucija o tretiranju ovih problema.

Osnovne oblasti djelovanja:

Asistencija i zaštita žrtava trgovine ljudima u BiH

Asistencija i zaštita ilegalnih migranata u BiH

Edukacija i izgradnja kapaciteta

Prevencija i podizanje svijesti

Istraživanja i publikacije

 

EUROPSKI RESURSNI CENTAR ZA PREVENCIJU TRGOVINE LJUDIMA (EURC)

Evropski resursni centar za prevenciju trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije (EURC) je uspostavljen u novembru 2013. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, kao odgovor na porast trgovine ljudima kao i drugih oblika eksploatacije, u regionu i Europi, te iz potrebe za suzbijanjem i prevencijom ovih kriminalnih aktivnosti na globalnom nivou.

Namjena EURC-a je da služi kao centralni istraživački i informacijski mehanizam za lokalne i međunarodnih aktere koji se bave fenomenom trgovine ljudima; da ponudi informacije o oblicima, uzrocima i trendovima; profilu žrtava; zakonskim odredbama; metodama identifikacije i mehanizama upućivanja; praksama reintegracije; preventivne i edukacijske resurse, uključujući priručnike i smjernice; statističke podatke i najbolje prakse za akciju u suzbijanju trgovine ljudima, kao i informacije vezane za druge oblike eksploatacije i načine prevencije.

EURC putem web portala www.eurcenter.net nudi jedinstven alat za online prijavu slučajeva trgovine ljudima, te elektronsku biblioteku relevantne literature. U okviru aktivnosti Resursnog centra, pripremljeno je sedam izdanja specijaliziranog elektronskog biltena koji se distribuira na preko 500 adresa u cilju obezbjeđivanja ažurnih informacija za EMMAUS zajednice i sve zainteresirane aktere o fenomenu trgovine ljudima i drugim oblicima eksploatacije. EURC aktivnosti uključuju razmjenu informacija, aktivnosti planiranja, umrežavanje, obuku i izgradnju kapaciteta, razvoj i distribuciju informativnog materijala, poboljšanje saradnje sa vladinim, nevladinim, lokalnih i međunarodnim akterima.

www.eurcenter.net – informativna platforma

Elektronska biblioteka

Edukacija i izgradnja kapaciteta