SPREČAVANJE NASILJA NAD DJECOM U BOSNI I HERCEGOVINI

MFS-EMMAUS je, uz podršku UNICEF-a, decembra 2016. godine započeo realizaciju projekta „Razvoj Smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini prilagođenih djeci“, u cilju prilagođavanja postojećih Smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini potrebama djece i njihovih porodica.

Naime, zakoni o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku usvojeni su u proteklih nekoliko godina u Republici Srpskoj (RS), Brčko Distriktu BiH (BD), te konačno 2014. godine i u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). Iako novi zakonski okvir prepoznaje i uvažava ranjivost djece koja dolaze u kontakt sa sistemom krivičnog pravosuđa (kao prestupnici, svjedoci ili žrtve) i ima za glavni cilj najbolji interes djece i mladih osoba, ova progresivna rješenja nisu praćena i ozbiljnim naporim da se stvore uslovi za njihovu praktičnu primjenu.

Primjena alternativnih mjera ne zavisi samo od pravnog i institucionalnog okvira, nego u velikoj mjeri zavisi od prakse učesnika u sistemu krivičnog pravosuđa – prakse tužilaštava, socijalnih službi i agencija za sprovedbu zakona koji treba da razumiju ove mjere i procedure njihove primjene.

U skladu s navedenim, posebna pažnja će biti posvećena razvoju specijaliziranih Smjernica o sprečavanju nasilja nad djecom prilagođenih potrebama djece, koje će istovremeno biti prilagođene i za jednostavniju primjenu za profesionalce. Stoga MFS-EMMAUS u oblasti sprečavanja nasilja nad djecom planira slijedeće aktivnosti:

Smjernice za profesionalce o sprečavanju nasilja nad djecom posredstvom IKT

Smjernice o sprečavanju nasilja nad djecom prilagođene djeci

Edukacija i izgradnja kapaciteta