JEZIK
  • Bosanski
  • English

SPREČAVANJE NASILJA NAD DJECOM U BOSNI I HERCEGOVINI

“NIKAKVO NASILJE SE NE MOŽE OPRAVDATI, SVAKO NASILJE NAD DJECOM MOŽE SE SPRIJEČITI”

MFS-EMMAUS je, uz podršku UNICEF-a, decembra 2016. godine započeo realizaciju projekta „Razvoj Smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini prilagođenih djeci“, u cilju prilagođavanja postojećih Smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini potrebama djece i njihovih porodica.

Naime, zakoni o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku usvojeni su u proteklih nekoliko godina u Republici Srpskoj (RS), Brčko Distriktu BiH (BD), te konačno 2014. godine i u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). Iako novi zakonski okvir prepoznaje i uvažava ranjivost djece koja dolaze u kontakt sa sistemom krivičnog pravosuđa (kao prestupnici, svjedoci ili žrtve) i ima za glavni cilj najbolji interes djece i mladih osoba, ova progresivna rješenja nisu praćena i ozbiljnim naporim da se stvore uslovi za njihovu praktičnu primjenu.

Primjena alternativnih mjera ne zavisi samo od pravnog i institucionalnog okvira, nego u velikoj mjeri zavisi od prakse učesnika u sistemu krivičnog pravosuđa – prakse tužilaštava, socijalnih službi i agencija za sprovedbu zakona koji treba da razumiju ove mjere i procedure njihove primjene.

U skladu s navedenim, posebna pažnja će biti posvećena razvoju specijaliziranih Smjernica o sprečavanju nasilja nad djecom prilagođenih potrebama djece, koje će istovremeno biti prilagođene i za jednostavniju primjenu za profesionalce.

U cilju jačanja aktivnosti prevencije nasilja nad djecom, te ohrabrivanja djece i njihovih porodica da u većoj mjeri doprinesu identificiranju i prijavljivanju slučajeva nasilja nad djecom, MFS-EMMAUS je u suradnji sa priznatim stručnjacima u oblasti prevencije nasilja nad djecom i zaštite djece, pripremio i publikovao:

Slikovnica i online aplikacija posebno su prilagođene potrebama djece pomenutih uzrasta, te obrađuju različite oblike nasilja: zanemarivanje djeteta, fizičko, emocionalno, seksualno i vršnjačko nasilje, i online nasilje ili nasilje u digitalnom okruženju. Razradom ovog specifičnog oblika nasilja u okviru Smjernica i razvijanjem specijalizovanih sadržaja za djecu, kao i promocijom primjene Smjernica u praksi, projekat doprinosi jačanju postojećeg sistema dječije zaštite u BiH, kako bi se adekvatno odgovorilo na sve poznate oblike nasilja, eksploatacije i zanemarivanja djece.