JEZIK
  • Bosanski
  • English

SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE DJECE POSREDSTVOM INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA

Zloupotreba djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao globalna kriminalna aktivnost, najviše se prakticira i širi posredstvom interneta, te predstavlja jedan od raširenijih oblika seksualnog zlostavljanja djece i maloljetnika u savremenom društvu.

U cilju sprečavanja seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju i obezbjeđivanja informacija i alata za sigurno i odgovorno korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 2018. godine uspostavljen je Centar za sigurni internet (CSI) www.sigurnodijete.ba u Bosni i Hercegovini.

Centar za sigurni internet čine: Informativni centar, Helpline, Hotline (član međunarodne mreže INHOPE):

  • aktivnosti Infomativnog centra usmjerene su na podizanje svijesti i razumijevanje pitanja sigurnosti na internetu i aktuelnih trendova, te ima za cilj realizaciju javnih kampanja u cilju obezbjeđivanja vještina, znanja i strategija za djecu, mlade, roditelje, nastavni kadar i druge profesionalce, da sigurno koriste internet i prednosti koje pružaju informacijske i komunikacijske tehnologije;
  • Helpline putem besplatne telefonske linije pruža informacije, profesionalne savjete i podršku psihologa djeci, omladini i roditeljima kako da postupaju sa štetnim sadržajima, kontaktima i postupcima online;
  • Hotline sigurnodijete.ba je uspostavljen 2010. godine i omogućava anonimnu prijavu nelegalnih i neprimjerenih online sadržaja, koje se potom proslijeđuju relevantnim agencijama koje mogu djelovati u ovoj oblasti (agencije za sprovedbu zakona ili INHOPE članica/Hotline u odgovarajućoj državi).

Centar za sigurni internet je uspostavljen u okviru inicijative pod nazivom “Zaustaviti nasilje nad djecom: Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koju realizira BiH konzorcijum za zaštitu djece: UNICEF BiH, Save the Children i Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS), uz podršku Fonda za globalno partnerstvo (eng. Global Partnership Fund). Svrha inicijative je prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju kroz podršku vlastima, institucijama i profesionalcima u Bosni i Hercegovini da unaprijede i/ili razviju nove mehanizme rada.

Punopravnim članstvom MFS-EMMAUS-a u INHOPE – Međunarodnom udruženju Hotline-a (internet SOS linije) za prijavu neprimjerenog sadržaja od 2012. godine unaprijeđen je rad BiH Hotline-a www.sigurnodijete.ba i ujedno ispunjen jedan od najvažnijih uvjeta za osnivanje Centra za sigurniji Internet u Bosni i Hercegovini.

MFS-EMMAUS je uspostavio suradnju sa međunarodnom organizacijom Insafe-europskom mrežom centara za podizanje svijesti i promociju sigurnog i odgovornog korištenja interneta i mobilnih uređaja među djecom i mladima, u suradnji sa kojom se od 2011. godine tradicionalno obilježava Dan sigurnijeg interneta u Bosni i Hercegovini.